Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden van onze freebees, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Kruid en Fruit liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo. Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op de naar ons verwijzende sites of bronnen.
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo en Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo.
Tevens is Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo behoudt zich het recht voor om zonder wederbericht reacties op artikelen of op de weblog aan te passen of te verwijderen. Dit doen wij in geval van een melding van persoonlijke gegevens, discriminerende, pornografische, erotische of kwetsende inhoud, het zaaien van haat en oproepen tot geweld.

Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo kan deze disclaimer wijzigen zonder bezoekers hier van op de hoogte te stellen.