Algemene bezoekersvoorwaarden

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo en een bezoeker van Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: ‘de Bezoeker’) wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met het Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo sluit terzake van het bijwonen van een door Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo dan wel door een derde in het gebouw van Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo (hierna: ‘het Gebouw’, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet door Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo , te organiseren evenement. Daarnaast worden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaard voor een ieder die enig evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo heeft gesloten.

Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo . Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen

Alle door Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo , dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Fort Museum Venlo/Fort Events Venlo om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening.

Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Dit geldt voor ons gehele programma, inclusief eventuele horeca, consumpties en versnaperingen die extra aangeschaft zijn.